Звіт
про підсумки роботи закладу за 2019/2020 навчальний рік

Освітня діяльність у Харківській приватній початковій школі «Веселі сходинки»  функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», "Про загальну середню освіту", «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постановах Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 21.02.2017 №87 ПроHYPERLINK "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF" ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????» <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF> від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, інших постановах Верховної Ради України, Концепції Нової Української Школи, <http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.pdf>Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про організацію і діяльність школи, власному Статуті та інших нормативних документах, на підставі навчального плану й навчальних програм, що затверджені в установленому порядку. У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей, впровадження дистанційної освіти. Підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: річним, робочим навчальним та тижневим планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішкільного контролю. На початку 2019/2020 н.р. в школі навчалося 14 осіб. Укомплектовано 2 класи. Прибуло до школи 1 учень, вибуло 3. Закінчили 2019/2019 н.р. 12 здобувачів освіти. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання учнів.
Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:   організація навчання за дистанційною формою, спільна робота з ДНЗ.   З метою практичного втілення Концепції Нової української школи в закладі створено нове освітнє середовище, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З метою ефективної інтеграції освітнього процесу в кожному кабінеті облаштовані тематичні осередки, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей: осередок навчально-пізнавальної діяльності, дослідницький осередок, осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя, осередок учителя, оснащений столом, стільцем, ноутбуком,  дитяча класна бібліотечка, осередок тиші, осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор, осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри. З метою індивідуалізації освітнього процесу в кабінетах створено змінні тематичні осередки, у яких розміщуються стенди: календар настрою, правила класу, щоденні новини, стіна слів. Таким чином, в оновленому освітньому середовищі здійснюється баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем та видами діяльності, ініційованими самими дітьми, що забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та вдосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших. З метою розвитку дитини та мотивації її до навчання логічно згруповані за освітніми галузями й розміщені на полицях у шафах навчальні матеріали. Упровадження нових навчальних матеріалів учитель здійснює поступово впродовж навчального року, що пов‘язано з тематикою тижнів та вивченням нових тем. З метою заохочення дітей до самовизначення, розвитку їх спроможностей  навчальні кабінети облаштовані одномісними партами для учнів, які легко трансформуються для колективної, групової роботи. Установлені шкільні меблі виготовлені відповідно до чинних в Україні стандартів і відповідають таким вимогам: ергономічність, безпечність, форма та розміри, міцність, вага, колір, естетичність. Освітній простір організовано таким чином, що вчитель спостерігає за діяльністю дітей в усіх осередках, учні мають можливість безпечно переміщуватися. У кожному навчальному кабінеті наявні шафи для зберігання особистих дитячих речей. З метою демонстрації дитячих робіт, наочних матеріалів, присвячених темам, що вивчаються, відображення процесу реалізації проектів, підкреслення важливих моментів, які відбуваються в класі, використовуються стіни класних кімнат, дошки. Школа сьогодні - це заклад, у якому працює високопрофесійний педагогічний колектив. У 2019/2020 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 5 педагогів. Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):
  Вища - 1
Перша - 3
Спеціаліст - 1
Учитель-методист - 1. Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які пройшли курси підвищення кваліфікації. Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, змін до нього, наказу по закладу «Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників у 2019 році», у школі було організовано  атестацію педагогічних працівників комісією СЗХ № 18, що базувалася на вимогах нормативних документів та здійснювалася на засадах демократизму, гласності, систематичності, колегіальності.
Результати атестації педагогічних працівників на підставі рішення атестаційної комісії І рівня ХСШ № 18:
Крисько О.О., вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Половик Т.О., вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Ярьоменко Я.Г., вчитель початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
В 2019/2020 навчальному році повністю виконано план  атестації вчителів.
Усі проатестовані вчителі вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації  згідно з графіком.
У ході проведення атестації членами атестаційної комісії ХСШ № 18 відповідно до графіка були всебічно вивчені основні аспекти педагогічної діяльності всіх педагогічних працівників, що атестувалися. Активно до цього процесу залучалися керівники методичних об‘єднань, які на основі власних спостережень, аналізу педагогічної діяльності колег підготували відгук про їх роботу. Особливу увагу педагоги приділили висвітленню шляхів реалізації науково-методичної проблеми, над якою працюють у власній практичній діяльності, провели відкриті уроки та заходи.  Такий всебічний аналіз роботи вчителів, які підлягали атестації у 2019 році, дозволив об‘єктивно оцінити рівень професійної майстерності педагогів, побачити якісні зміни в їх роботі за міжатестаційний період. У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив  продовжив працювати над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток освітнього та діяльнісного середовища учнів школи на діагностичних та оцінювальних засадах», що знайшла відображення в роботі методичних об`єднань та методичних заходах. Протягом минулого навчального року значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Система методичної роботи у школі була спрямована на розвиток творчої особистості учня, вчителя. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, забезпеченні оптимальних умов для підготовки та роботи вчителів в умовах Нової української школи.
Планування методичної роботи включало такі основні напрямки:
робота шкільного методичного об’єднання;
проведення методичних оперативних нарад;
проведення групових та індивідуальних консультацій;
забезпечення самоосвіти вчителів.
В основі роботи ШМО лежить організація системної роботи зі здібними та обдарованими дітьми, науково-дослідницька робота вчителів та учнів, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії та вимог НУШ.
Учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, над якими працюють в міжатестаційний період, підвищували свою педагогічну майстерність.
За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості. Вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації, пройшли тренінги в рамках НУШ.
    Педагоги школи активно залучаються до роботи районних методичних об’єднань вчителів-предметників, в семінарах, майстер-класах, працюють над удосконаленням форм і методів навчально-виховної діяльності для підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу.
    З метою саморозвитку та самоосвіти, в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в онлайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали відповідні свідоцтва.
Виховна робота  школи  базувалась на таких пріоритетних напрямках: громадський, морально-правовий, екологічний, художньо-естетичний, патріотичний, здоровий спосіб життя, фізичне та трудове виховання та була спрямована на впровадження концепції національного виховання, реалізації соціальних функцій, забезпечення наступності духовного, морального досвіду поколінь, підготовки особистості до успішної життєдіяльності. Головна увага приділялася формуванню громадянина - патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і здорового способу життя.
Вчителями були сплановані заходи з безпеки життєдіяльності, виховні бесіди, класні години, спортивні заходи, подорожі та екскурсії у відповідності до річного плану роботи школи. Цікавими й змістовними були проведені заходи: «Свято Першого дзвоника», свято Хелоуина, День Святого Миколая, свято Масляної, Новорічні свята, захід: «Хто зверху», захід до 8 березня, екскурсії, майстер-класи тощо.
У практиці роботи школи впроваджуються такі виховні інноваційні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.
Класні керівники були у постійній співпраці з батьками. На батьківських зборах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, профілактика захворювань, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами). Організацію харчування у школі здійснювала фізична особа-підприємець Савченко О.О., що діяла на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 480 000 0000 174989 від 21.07.2015 р. та свідоцтва платника єдиного податку друга група від 01.08.2015 р. з іншого боку. У 2019/2020 навчальному році з метою надання якісного харчування дітям була організована робота шкільної їдальні, яка забезпечила повноцінним харчування учнів за рахунок батьків. Лікар здійснювала постійний санітарно-гігієнічний контроль за якістю та режимом харчування учнів, циклічністю меню. Харчоблок обладнаний системами холодного водопостачання та каналізації, а також додатковим джерелом гарячого водопостачання. Харчування учнів здійснювалося безпосередньо в закладі. Учні харчувалися за графіком; асортимент продукції відповідав вимогам чинного законодавства. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, зберігання, реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини дотримувалися. Працівник харчоблоку дотримувався технології приготування страв, режиму прибирання, миття посуду, правил харчування. У наявності широкий асортимент продуктів харчування, зокрема: крупи, соки, цукор, мука, олія, овочі, яйця, м’ясо, масло тощо. Наявні були технологічні карти на приготування страв. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Санітарно-гігієнічний режим в їдальні виконувався. Продукти харчування зберігалися згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства й дотриманням термінів їх реалізації.У школі наявні договори батьків учнів 1-2-х класів про надання послуг з харчування. Усі учні були охоплені гарячим харчуванням. Відповідальність за організацією харчування учнів  покладено на класних керівників. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до статей 43, 50 Конституції України; Закону України «Про освіту», стаття 26; кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13; Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25; наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально - виховного процесу в навчальних закладах».
В дошкільному підрозділі  дітей за списком 44, середня відвідуваність склала 75 %. На виконання програми «Я у Світі» було проведено діагностику,  рівень засвоєння програми 85 %.  Упродовж 2019/2020 н.р. додатково  використовували Парціальні програми:
Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфременко Е.М.
Грайлик.  Парціальна програма з театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі Березіна О. ГніровськаО.Линник Т
Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п'ятого року життя. Програма та методичні рекомендації Наук керв. Бондар С.В.
Дитяча хореографія. Шевчук А.
Україна - моя Батьківщина. Програма національно-патриотичного виховання дітей дошкільного віку Кагшуновська О. Кичата І. Палець Ю
Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації Шкваріна Т. Кулікова І.
     Для ефективного здійснення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі було розроблено:
1. Розклад занять, складений на основі розподілу організованих форм активності дітей на тиждень з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог  програм «Я у Світі» . Програма розвитку дитини від 2-х років. Наук. керв. Кононко О.Л.базується на інтегрованому підході до їх організації.
2.Модель планування життєдіяльності дітей за режимними моментами.
В ЗДО цілком оновлено планування освітнього процесу в кожній віковій групі дошкільного закладу.
Упродовж 2019/2020 н.р. були проведені такі заходи:
День знань Свято осені Halloween Свято Миколая Новий рік Різдво
Інтелектуальна гра  “Загадкова скарбниця”
Розвага “Чарівна паличка” (дорожній рух)
«Мова - дивний скарб»
Лялькова вистава “Лісова аптека”
Свято матусі
Тарасовими заповідями
Розвага “Давайте жити дружно”
Тиждень безпеки
Свято «Великдень»
Лялькова вистава “Один вдома”(особиста безпека) «Випускний»
  У 2019/2020 н.р. були введені нові освітні технології:
проектний метод навчання;
технологія використання ігрових методів навчання;
інформаційно-комунікаційні технології.
дистанційні заняття
З метою профілактики захворюваності та формування здорового способу життя дітей застосовували комплекс загартовувальних заходів:
доріжка здоров’я;
прогулянки на свіжому повітрі
провітрювання дитячої кімнати та спальні;
вмивання прохолодною водою.
Проведено екскурсії
до екопарку
до хатини Діда Мороза
на свято «Масляної»
       Проведені майстер-класи :
з гончарства,
з писанкарства,
подарунки  до свята Матері,
розпис пряників.
    З метою створення розвиваючого  предметного середовища виготовлені  атрибути до свят: «Свято матусі»,  «Великдень», «Випускний».
      Вихователями проводиться систематична щоденна робота, якісна, творча підготовка до занять, максимально використовується наочний, демонстраційний та дидактичний матеріал, пишуться перспективні та календарні планування враховуючи принцип систематичності та концентричності. За сумлінну та зразкову працю вихователям передбачені премії у процентному відношенні, враховуючи щорічні звіти, , звіт по самоосвіті.   Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.  В 2019-2020 навчальному році пройшли атестацію два вихователя. Було присвоєно I і II категорії.
       Колектив сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків через проведення днів відкритих дверей, творчі звіти, батьківські збори, оформлення батьківських куточків, бесіди, групове та індивідуальне консультування , перегляд свят, використання методів діагностики ( анкетування, інтерв’ю, бесіда тощо)
Проведено батьківські збори згідно річного плану. Для батьків було представлено комп’ютерні презентації з теми, проведено анкетування, розроблено бюлетені з цікавою інформацією,  куди ввійшли матеріали для батьків та дітей.
В закладі проводилась систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя.   Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі у 2019/2020 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.
З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції. У наявності журнали реєстрації інструктажів.
Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи. Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.
На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, попередження дитячого травматизму.
Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах, розроблялись пам’ятки. Головним завданням цивільного захисту було забезпечення ефективного цивільного захисту учасників освітнього процесу і території закладу шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у різних обставинах.
Упродовж 2019/2020 навчального року увага зосереджувалась на підготовці учасників НВП до дій у надзвичайних ситуаціях, питаннях проведення «Дня цивільного захисту». Основні зусилля колективу були зосереджені на:
- своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;
- своєчасному плануванні заходів і дій сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій;
- вдосконаленні системи оповіщення і інформування співробітників та учнів про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
- формування в учнів та працівників умінь користуватись індивідуальними засобами захисту. Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань: оптимальне формування мережі навчальних закладів; зміцнення матеріально-технічної бази; забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя; реалізація освітніх програм тощо.
Батьків залучали до підготовки й проведення класних та загальношкільних форм виховної діяльності. Заклад продовжує працювати над стратегічною проблемою «Розвиток шкільної освітньої та виховної системи на засадах стратегічного управління відповідно до освітніх запитів учнів та їхніх батьків». У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив продовжить роботу над проблемою «Розвиток освітнього та діяльнісного середовища учнів школи на діагностичних та оцінювальних засадах».
Дистанційне навчання виявило деякі проблеми й потребує нової структури організації уроку. У 2020/2021 році необхідно організувати роботу  з подолання відставання учнів з середнім рівнем засвоєння знань, опрацьовувати різні інструментарії дистанційного навчання.
Метою початкової освіти є
гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості, формування ціннісних життєвих навичок.
Визначено завдання на наступний навчальний рік:
Забезпечення комфортних і безпечних умов для навчання, виховання,
фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я.
Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації, профілактика булінгу (цькуванню).
Постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту й форм
організації освітнього  процесу.
Орієнтація методичної роботи на підвищення професійної майстерності
педагогів щодо впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів.
Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході
реалізації концепції  Нової української школи.
6. Використання сучасних ІТ-технологій, мультимедійних засобів нав-чання, технологій дистанційного навчання.
7. Осучаснення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей   і молоді, формування в учнів української ідентичності, активної громадянської позиції, ціннісних ставлень і суджень, що слугуватимуть базою для успішної взаємодії із суспільством.